Zobowiązania Firmy Względem Pasażerów

1. Firma zobowiązuje się do zabrania swojego pasażera z ustalonego miejsca o umówionej porze.
2. Firma nie odpowiada za opóźnienia z przyczyn od nas niezależnych.
3. W przypadku braku kontaktu z klientem firma może anulować rezerwacje.
4. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza zasad zawartych w punkcie 4 praw i obowiązków pasażera.
5. Kierowcy firmy na żądanie pasażera zobowiązani są do udzielenia informacji o przybliżonym czasie przyjazdu.
6. Kierowcy firmy zobowiązani są do udzielenia pomocy przy załadunku i załadunku bagaży pasażerów.
7. Kierowcy firmy zobowiązani są do zatrzymania się w celach spełnienia potrzeb fizjologicznych pasażera.
8. ASBUS Transport może według swojego wyłącznego uznania lub na żądanie organów administracyjnych w każdej chwili bez zawiadomienia otworzyć i sprawdzić Przesyłkę, nie ponosząc w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

UWAGA!!!! Zakup biletu wiąże się z akceptacją praw i obowiązków

Obowiązki pasażer

1. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu o ustalonej godzinie.
2. Pasażerowie odpowiadają za wyrządzone szkody w pojeździe.
3. Kierowca może odmówić dalszej podróży osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych używek.
4. Pasażerowie mogą ze sobą zabrać w podróż bagaż o łącznej wadze 60 kg.
5. Pasażer zobowiązany jest do posiadania potrzebnych dokumentów do przekroczenia granicy. – w przypadku osób pełnoletnich dowód lub paszport. – w przypadku osób niepełnoletnich dowód tymczasowy lub paszport i upoważnienie od rodziców.
6. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania kultury osobistej względem kierowców i innych pasażerów.
7. W paczkach nie można umieszczać wyrobów tytoniowych, tytoniu oraz alkoholu.

Rodo

1. Administratorem danych osobowych jest AS BUS TRANSPORT Adrian Szewczyk Numer NIP 9222743350 Numer REGON 061633522
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Pani / Pana dane osobowe nie będą nigdy przekazywane innym podmiotom;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;